57 ผู้ประกอบการไทยรุ่นใหม่ยอดเยี่ยม นายกรัฐมนตรี มอบรางวัลอุตสาหกรรมปี 65

    "รางวัลอุตสาหกรรมมีเป้าหมายประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทุกระดับที่มีความเป็นเลิศในแต่ละด้าน ทั้งด้านคุณภาพ ความปลอดภัย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พลังงาน ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรม ยกระดับขีดความสามารถในการผลิต การแข่งขันทางการค้า ซึ่งเป็นผลดีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน” นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

    โดยรางวัลทั้ง 15 ประเภท ประกอบด้วย 

        1.รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล คัดเลือกจากสถานประกอบการที่เคยได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ประเภท และเป็นสถานประกอบการที่มีการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีมาตรฐานการผลิตในระดับสากล และมีความเป็นเลิศทั้งในด้านการผลิต การตลาด และการลงทุน มีการนำความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมทั้งนวัตกรรมมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจของตนเอง และสามารถสร้างการพัฒนาให้กับอุตสาหกรรมในภาพรวมได้อย่างชัดเจน ซึ่งผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยมในปีนี้ ได้แก่ บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน) 

        2.รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น แบ่งออกเป็น 9 ประเภท ได้แก่ 1) ประเภทการเพิ่มผลผลิต  2) ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  3) ประเภทการบริหารความปลอดภัย  4) ประเภทการบริหารงานคุณภาพ  5) ประเภทการจัดการพลังงาน  6) ประเภทการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  7) ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ  8) ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม  และ 9) ประเภทเศรษฐกิจหมุนเวียน มีผู้ประกอบการได้รับรางวัล จำนวน 36 ราย 

        3.รางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น แบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่  1) ประเภทการบริหารจัดการ  2) ประเภทการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์  3) ประเภทการจัดการเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม  4) ประเภทการบริหารธุรกิจสู่สากล และ 5) ประเภทการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มีผู้ประกอบการได้รับรางวัล จำนวน 20 ราย
        โดยบริษัท ซิมพลิ เด็คคอร์ จำกัด ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและ ขนาดย่อมดีเด่น ประเภทการบริหารธุรกิจสู่สากล บริษัทฯ ขอขอบคุณ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ให้โอกาสและเห็นถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจ ของ SMEs รายเล็กอย่างเราครับ


ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม